Kuris bankas atlieka forex operaciją. Bekontaktės „Debit Mastercard“ kortelės įkainiai


Juridinio asmens einamosios sąskaitos sutartis 1. Sutarties dalykas 1. Moniuškos g. Kliento ir Banko santykius, atsirandančius atidarant Sąskaitą, įskaitant lėšas bei vykdant nurodymus dėl Sąskaitoje esančių lėšų taip pat reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, kiti teisės aktai, taip kuris bankas atlieka forex operaciją Banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygosBanko patvirtintos asmens duomenų tvarkymo taisyklės bei kiti operacijų atlikimą reglamentuojantys dokumentai.

Banko įsipareigojimai 2. Bankas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka: 2. Atidaryti neterminuotam laikui Klientui einamąją sąskaitą.

kuris bankas atlieka forex operaciją

Bankas nepriima ir nevykdo Kliento nurodymų atlikti operacijas Sąskaitoje, jeigu Sąskaitoje esančios lėšos yra areštuotos ar kitaip yra apribota Kliento teisė disponuoti Sąskaitoje esančiomis lėšomis, taip pat kai Banko atliekamos operacijos sustabdomos teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

Išmokėti arba pervesti lėšas Kliento nurodymu ne vėliau kaip per 2 dvi darbo dienas po dienos, kurią gavo atitinkamą mokėjimo dokumentą ar nurodymą. Klientui pageidaujant, ne vėliau nei per 5 penkias darbo dienas pateikti Sąskaitos išrašą. Sąskaitos išrašai su nurodyta informacija pateikiami taikant Banko nustatytus paslaugų ir operacijų įkainius.

Linguee Apps

Mokėti už pinigų likutį Sąskaitoje Banko patvirtintą metinių palūkanų normą, kuri galioja atitinkamą dieną, jei Šalys susitarė dėl palūkanų mokėjimo šios Sutarties Specialiojoje dalyje.

Bankas savo paslaugų ir operacijų įkainius turi teisę pakeisti vienašališkai Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka. Palūkanos 3. Palūkanos, jei Šalys susitarė dėl palūkanų mokėjimo kuris bankas atlieka forex operaciją Sutarties Specialiojoje dalyje, skaičiuojamos už faktinę einamojoje sąskaitoje esančią sumą pagal faktinį dienų skaičių, laikant, kad metuose yra dienų, o mėnesyje — kalendorinis dienų skaičius. Jei Sąskaitoje lėšų yra mažiau, nei Banko nustatytas minimalus sąskaitos likutis, palūkanos nėra mokamos.

Priskaičiuotos palūkanos išmokamos kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigoje į Kliento Sąskaitą. Jei Klientas iš Sąskaitos atsiima visas lėšas arba nutraukia šią Sutartį, palūkanos išmokamos lėšų atsiėmimo arba Sutarties nutraukimo dieną.

Neišmokėtų palūkanų suma lėšų likutis Sąskaitoje nėra didinamas. Už Sąskaitoje esančias lėšas mokamą palūkanų normą, minimalų Sąskaitos likučio, už kurį mokamos palūkanos, dydį ir minimalią Sąskaitos vienkartinio papildymo sumą Bankas turi teisę pakeisti vienašališkai Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka.

Kliento teisės ir įsipareigojimai 4. Klientas turi teisę: 4. Pinigai į Sąskaitą gali būti įmokėti pavedimu arba grynaisiais pinigais, taip pat pinigus į Sąskaitą gali įmokėti bet kuris kitas juridinis ar fizinis asmuo; 4.

Norėdamas atsiimti Sąskaitoje esančias lėšas grynais pinigais Klientas informuoja Banką raštu prieš 5 penkias darbo dienas.

Bekontaktės „Private Banking Debit Mastercard“ kortelės įkainiai

Kliento nurodymus atlikti operacijas Sąskaitoje turi teisę pateikti tik Kliento įgalioti asmenys. Asmenys, turintys teisę disponuoti Sąskaitoje esančiomis lėšomis, taip pat gali būti nurodyti Kliento Bankui pateiktoje parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelėje, kurią, patvirtindamas kortelėje nurodytų asmenų teisę disponuoti lėšomis Sąskaitoje, turi pasirašyti Kliento vadovas ar kitas jo rizikos vengimo strategijos reikšmė įgaliotas asmuo.

kuris bankas atlieka forex operaciją

Raštu pateikiami Kliento nurodymai turi būti pasirašyti Kliento įgaliotų asmenų ir patvirtinti antspaudu, jei antspaudo pavyzdys yra Bankui pateiktoje parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelėje. Klientas įsipareigoja: 4.

kuris bankas atlieka forex operaciją

Klientas, tinkamai neįvykdęs šiame punkte numatytų įsipareigojimų, pilnaiatsako už visas dėl to kylančias pasekmes. Tais atvejais, kai Klientas pažeidžia šiuos įsipareigojimus, Bankas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai be atskiro išankstinio pranešimo.

Forex rinka, valiutų birža ir jos dalyviai - gratagroup.lt

Klientas be Banko raštiško sutikimo neturi teisės perleisti savo teisių ir įsipareigojimų pagal Sutartį trečiajam asmeniui. Kliento pareiškimai ir patvirtinimai 5. Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs su: 5.

kuris bankas atlieka forex operaciją

Indėlių draudimo sąlygomis. Kliento atstovas, pasirašydamas šią Sutartį, pareiškia, kad: 5.

gratagroup.lt | skaitmeninis bankas padedantis įgyvendinti tikslus

Klientas yra tinkamai įsteigtas ir teisėtai veikiantis subjektas; 5. Kliento Bankui pateikti dokumentai yra galiojantys ir teisingi; 5. Konfidencialumas ir kliento duomenų tvarkymas 6.

Šios Sutarties sudarymo faktas, Bendroji ir Specialioji dalis, Sutarties priedai ir bet kokia kita vykdant Sutartį Šalių gauta informacija yra laikoma konfidencialia ir neatskleidžiama tretiesiems asmenims be kitos Šalies raštiško sutikimo, išskyrus Sutartyje ir dirbkite su dvejetainėmis galimybėmis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus atvejus.

Informacijos atskleidimas kuris bankas atlieka forex operaciją laikomas šio punkto pažeidimu, jei informacija pateikiama: 6. Kitos sąlygos 7.

Tai yra užsienio valiutos rinkos agentų sandorių rinkinys,kai keičiamos sutartos vienos šalies piniginio vieneto sumos į kitos šalies valiutą tam tikrą dieną sutartu kursu. Keitimo metu, vienos valiutos kursas kitos atžvilgiu nustatomas labai paprastai: pasiūla ir paklausa yra mainai, dėl kurių sutaria abi šalys. Sandorių apimtis pasaulio valiutų rinkoje Forex Forex pastoviai auga. Taip yra dėl tarptautinės plėtros ir valiutos apribojimų panaikino daugelyje šalių. Ne tik yra įspūdinga pati sandorių apimtis, bet ir tempas, žymintis rinkos vystymąsi: m.

Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. Sutartis galioja neterminuotai, kol nėra nutraukiama. Valstybės valdžios, valdymo institucijoms, Lietuvos bankui priėmus teisės aktus, reglamentuojančius indėlių politiką indėlių palūkanų apmokestinimas, palūkanų normų nustatymas ir pan.

Valiutų birža ir elektroninė valiutos prekybos sistema

Šalys turi teisę nutraukti šią Sutartį Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kiekvienas jų turi vienodą juridinę galią ir tenka po vieną Sutartį pasirašiusioms šalims. Ikisutartiniams šalių santykiams bei šalių santykiams, susijusiems su Sutarties sudarymu, jos vykdymu, nutraukimu, atsakomybe, teismingumu ir kt. Šalys susitaria visus teisminius ginčus spręsti teismingumą nustatant pagal Banko registracijos vietą Juridinio asmens anketa Finansų įstaigos patikėjimo teise valdomos sąskaitos sutartis įsigalioja nuo Kliento ir Banko santykius, atsirandančius atidarant Sąskaitą, įskaitant lėšas bei vykdant nurodymus dėl Sąskaitoje esančių lėšų taip pat reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas, kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai, taip pat Banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos, Banko patvirtintos asmens duomenų tvarkymo taisyklės bei kiti mokėjimo operacijų atlikimą reglamentuojantys dokumentai.

kuris bankas atlieka forex operaciją

Kliento identifikavimas ir bankui teikiami dokumentai 2. Prieš pradedant dalykinius santykius, Bankas atlieka Kliento ir Kliento vardu veikiančio fizinio asmens identifikavimą laikantis Banko vidinėse taisyklėse, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Klientas visus reikiamus veiksmus atlieka per savo kuris bankas atlieka forex operaciją ar per kitus tinkamai įgaliotus atstovus toliau — Kliento atstovas.

Šios Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrosios nuostatos toliau — Nuostatos nustato kapitalo pakankamumo skaičiavimo tvarką, maksimalios atvirosios pozicijos užsienio valiuta ir tauriaisiais metalais normatyvą, maksimalios paskolos vienam skolininkui toliau — maksimalios pozicijos vertės vienam skolininkui ir didelių pozicijų paskolų normatyvą. Punkto pakeitimai: Nr. Šios nuostatos taikomos visiems Lietuvos banko licenciją turintiems komerciniams bankams ir Centrinei kredito unijai toliau taikymo apimties kontekste — bankas. Banko kapitalo pakankamumas skaičiuojamas įvertinant kredito, rinkos ir operacinę riziką.

Kliento atstovas gali atstovauti Klientui, jeigu atstovas pateikia Bankui suteiktus įgaliojimus liudijantį dokumentą įgaliojimą, prokūrą ar pan. Įgaliojimus liudijantis dokumentas turi atitikti įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus tokių dokumentų formos ir turinio reikalavimus. Bankas priima tik tokius pateikiamus Kliento atstovo liudijančius dokumentus, kuriuose aiškiai ir nedviprasmiškai įvardytas Klientas, Kliento atstovas ir Kliento atstovui suteikiami įgaliojimai.

Bankas turi teisę atsisakyti priimti šiame punkte išvardytų sąlygų neatitinkančius dokumentus. Klientas privalo pateikti Bankui šiuos dokumentus ir informaciją: 2.

Kliento įstatus; 2. Kliento metinę finansinę ataskaitą už paskutinius metus; 2.

kuris bankas atlieka forex operaciją